Bild
Pappersförpackningar

Återvinning av rejektströmmar kartongåtervinning via termisk omvandling - steg 1 och 2.

I två projekt testas i Chalmers krackeranläggning hur avfallsströmmar från dagens förpackningsåtervinning skulle kunna användas som råvara för ett plastreturraffinaderi och ny materialproduktion. Även textilåtervinning har inkluderats i steg 1. 

Vanliga matförpackningar, till exempel mjölkförpackningar, innehåller olika material i form av kartong, plast och metall. Innan dessa återvinns separeras det mesta av kartongen bort för att återvinnas separat och kvar finns en fraktion som innehåller både kartong, plast och metall. Ur ett återvinningsperspektiv är blandmaterial mycket utmanade då blandningen gör att de är mycket svåra att separera från varandra. Detta gör att många blandfraktioner idag inte materialåtervinns utan istället energiåtervinns.

Steg 1: Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning via termisk omvandling

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka möjligheterna för hur blandmaterial bestående av syntetiska och biogena polymerer (cellulosa) kan återvinnas termokemiskt i ett plastreturraffinaderi. Syftet är även att samla och skapa erfarenheter kring förbehandlingsmetoder och logistiklösningar för att förbereda ofta skrymmande material för termokemisk återvinning.

Målet är att sammanställa erfarenheterna för att skapa en förbehandlingsmetod som effektiviserar logistiken, samt ger ett material som effektivt kan matas in till termiska återvinningsprocesser för både rejekt från fiberåtervinning av kartong samt textilavfall.

Deltagande parter

Chalmers tekniska högskola, BASF, Borealis, Fiskeby Board, Fortum Waste Solutions, Perstorp, Wargön Innovation, Renova, RISE, Stena Metall och TEKO.

Tidsperiod

2020-12-15– 2021-12-31

Total budget

2 520 000 SEK

Steg 2: Återvinning av rejektströmmar kartongåtervinning via termisk omvandling

Detta projekt är en fortsättning på projektet Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning via termisk omvandling och syftar till att utföra tester på denna blandfraktion i Chalmers pilotanläggning. Syftet med detta projekt är att experimentellt kvantifiera hur dessa materialblandningar termiskt bryts ned i en ångatmosfär i temperaturintervallet 700–825 °C i en industriellt intressant skala 50-100 kg/timme. Därmed ger projektet information om hur den här typen av ström skulle lämpa sig som råvara till ett plastreturraffinaderi.

Således kopplar projektet till två grundläggande mål inom Klimatledande Processindustri, att säkerställa en effektiv återvinning av material till högvärdiga produkter för att minimera behovet av primärråvara, samt att ersätta fossil primärråvara i processerna med en förnybar råvara. Den teknik som föreslås för återvinning kan vara en lösning för en lokal såväl som en global marknad och lämpar sig väl för en storskalig återvinning av plast.

Deltagande parter

Chalmers tekniska högskola, Borealis, Fiskeby Board, Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Perstorp.

Tidsperiod

2021-11-01– 2022-05-30 

Total budget

560 000 SEK

Slutrapport: Återvinning av rejektströmmar del 2