Bild
Ikon förnybart

Insatsområde

Förnybart

Insatsområde Förnybart syftar till att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför är både sockerplattformen och lignin som råvara i fokus.

Varför Förnybart?

Ökad industriell användning av förnybara råvaror kommer vara avgörande för att nå ett regionalt fossiloberoende i Västra Götaland gällande drivmedel, bulk- och specialkemikalier samt material. Insatsområdet Förnybart fokuserar på att nyttja skogliga värdekedjors restströmmar såsom spån och bark, men kan även industriell integration av andra bioråvaror såsom växtoljor och bioavfallsoljor och idag mer outvecklade bioresurser såsom havsbaserade råvaror.

Vad fokuserar vi på?

Under 2019 – 2021 har arbete genomförts för att utveckla en sockerplattform inom regionens petroleum- och kemiindustrier, samt med att skapa underlag för en framtida anläggning för konvertering av bioetanol till eten som är en grundläggande insatsråvara för kemiföretagen i Stenungsund. Exempelvis är biogas och biometanol insatsråvaror med stor potential som kräver dedikerade processvägar för lyckad konvertering från bioråvara, även utökad integration av exempelvis råtallolja, pyrolysolja från lignocellulosa och applikationer av kraftlignin är aktuellt.

Våra mål till 2025

  • Stödjande projekt och/eller aktiviteter har lett till minst ett externt finansierat FoI-projekt eller en industriell satsning med koppling till sockerrelaterade processer respektive bioetenprocesser.

  • Minst 1 ny relevant teknikplattform för skoglig råvara har identifierats och/eller stöttats via projekt eller aktiviteter inom satsningen.

  • Minst 1 icke-skoglig råvara och tillhörande processväg har identifierats och/eller stöttats genom projekt eller aktiviteter inom satsningen.

Har du en projektidé som berör förnybart? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Projekt inom Förnybart

EU

Förnybart

European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet

Genom projektet ”European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet” kopplar Klimatledande Processindustri och Västsvenska Kemi- och Materialklustret upp sig mot det omfattande europeiska nätverket A.SPIRE och dess program Processes4Planet. Ambitionen är att stärka kunskapsöverföringen mellan nätverken och utveckla möjligheten för medlemmar inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret att stärka sina internationella kontakter och att söka europeisk finansiering.

Läs mer

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!