Bild
skog

Insatsområde

Förnybart

I insatsområde Förnybart är målet att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför kommer både sockerplattformen och lignin som råvara vara i fokus.

Varför Förnybart?

Ökad industriell användning av förnybara råvaror kommer vara avgörande för att nå ett regionalt fossiloberoende i Västra Götaland gällande drivmedel, bulk- och specialkemikalier samt material. Insatsområdet Förnybart fokuserar på att nyttja skogliga värdekedjors restströmmar såsom spån och bark, men kan även industriell integration av andra bioråvaror såsom växtoljor och bioavfallsoljor och idag mer outvecklade bioresurser såsom havsbaserade råvaror.

Vad fokuserar vi på?

Under 2019 – 2021 har arbete genomförts för att utveckla en sockerplattform inom regionens petroleum- och kemiindustrier, samt med att skapa underlag för en framtida anläggning för konvertering av bioetanol till eten som är en grundläggande insatsråvara för kemiföretagen i Stenungsund. Exempelvis är biogas och biometanol insatsråvaror med stor potential som kräver dedikerade processvägar för lyckad konvertering från bioråvara, även utökad integration av exempelvis råtallolja, pyrolysolja från lignocellulosa och applikationer av kraftlignin är aktuellt.

Förutom målsättningen för insatsområdet om att bidra till utökad biobaserad produktion av drivmedel, bulk- och specialkemikalier är ambitionen att området tar steg vidare mot att stödja framväxten av biomaterial som exempelvis bioplaster.

Urval av fokusområden

Sockerrelaterade processer

Försockringsprocesser utgående från lignocellulosa är fortsatt potentiellt en avgörande väg framåt för industriell integration av skoglig råvara. Fortsatta studier som tar vidare tidigare arbete med att integrera sockerbaserade molekyler och sidoströmmen hydrolyslignin genomförs, med målsättning att förbereda en större framtida satsning med externa medel exempelvis via pilotkörningar, teknoekonomiska studier eller systemstudier.

Bioeten

För etablering av en produktionsanläggning för bioeten i regionen krävs ytterligare förstudiearbete. De grundläggande studier som redan gjorts inom Klimatledande Processindustri tas vidare för att skapa tillräckligt moget underlag för en större industriell satsning.  

Integration av bioråvara från befintliga satsningar

Det finns mångårig erfarenhet och pågående storskaliga satsningar nationellt kring produktion av exempelvis råtallolja, pyrolysolja från lignocellulosa och applikationer av kraftlignin. Fortsatt arbete krävs dock för att i större utsträckning integrera sådana produkter i befintlig raffinaderi- och kemiindustri.

Nya bioråvaror

På råvarusidan av dagens värdekedjor har bioråvara bortom skoglig såsom växtoljor, avfallsoljor och biogas ökade industriella applikationsmöjligheter. Dock kräver sådana råvaror, likt skogliga, ofta dedikerade lösningar. Detta område utvärderar möjligheter och utmaningar kring sådana lösningar.

 

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om våra projekt!

Här kan du läsa mer om alla våra projekt inom Klimatledande Processindustri

Klicka här!