Bild
skog

Insatsområde

Förnybart

Insatsområde Förnybart syftar till att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför är både sockerplattformen och lignin som råvara i fokus.

Varför Förnybart?

Ökad industriell användning av förnybara råvaror kommer vara avgörande för att nå ett regionalt fossiloberoende i Västra Götaland gällande drivmedel, bulk- och specialkemikalier samt material. Insatsområdet Förnybart fokuserar på att nyttja skogliga värdekedjors restströmmar såsom spån och bark, men kan även industriell integration av andra bioråvaror såsom växtoljor och bioavfallsoljor och idag mer outvecklade bioresurser såsom havsbaserade råvaror.

Vad fokuserar vi på?

Under 2019 – 2021 har arbete genomförts för att utveckla en sockerplattform inom regionens petroleum- och kemiindustrier, samt med att skapa underlag för en framtida anläggning för konvertering av bioetanol till eten som är en grundläggande insatsråvara för kemiföretagen i Stenungsund. Exempelvis är biogas och biometanol insatsråvaror med stor potential som kräver dedikerade processvägar för lyckad konvertering från bioråvara, även utökad integration av exempelvis råtallolja, pyrolysolja från lignocellulosa och applikationer av kraftlignin är aktuellt.

Projekt inom Förnybart

skogen som råvara

Projekt i insatsområdet

Grönare bioeten via elektrifiering

Projektet syftar till att utvärdera huruvida de kommersiellt tillgängliga processalternativen för produktion av eten från bioetanol kan anpassas för en högre grad av elektrifiering. Detta är en viktig del för att ytterligare minska klimatpåverkan av bioetentillverkningen och därmed framtidssäkra processen.

Läs mer om projektet här!
Skogen som resurs

Projekt i insatsområdet

Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin

Kemiföretagen i Stenungsund omsätter i sin produktion stora mängder eten varje år. Om etenet helt eller delvis producerats av förnyelsebara råvaror såsom bioetanol skulle produktionen generera så pass stora mängder restprodukter att det är högst angeläget och nödvändigt att utveckla en metodik för omvandling av sådana restprodukter till säljbara produkter.

Läs mer om projektet här!
skog

Projekt i insatsområdet

Kemikalier från sockerplattformen via direkta kemiska processer

Projektet syftar till att sänka produktionskostnader och öka den industriella mognaden för produktion av specialkemikalier. Specialkemikalier bidrar till att höja nyttjandegraden i integrerad kemikalieproduktion där även relevanta bulkkemikalier produceras från sockerplattformen, något som indirekt bidrar till att nå övergripande klimatmål för kemisk industri och de som använder dess produkter. 

Läs mer om projektet här!

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!