Bild
Klimatledande Processteknik

Insatsområde

Klimatledande Processteknik

Insatsområde Klimatledande Processteknik fokuserar på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer i industrin genom till exempel industriell elektrifiering, digitalisering och vätgasproduktion. 

Varför Klimatledande Processteknik?

För att klara de mål som finns kring minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering behöver arbetet med industriell processteknik intensifieras. Elektrifiering av industriella processer, exempelvis genom ersättning av processer där fossila bränslen idag används, anses vara en viktig möjliggörare för att kraftigt reducera utsläpp. Vätgas är redan idag en mycket viktig insatsråvara i processindustrin, och behovet av vätgas kommer att öka.

Under 2019–2021 har projekt genomförts kring bland annat industriell elektrifiering, vätgasbehov inklusive potentiell infrastruktur, digitalisering, industriell restvärme och finansieringsmöjligheter för klimatomställning. Under 2022–2025 ska detta arbete intensifieras.

Vad fokuserar vi på?

Ett antal kritiska utmaningar har adresserats och hinder behöver överbryggas för att kunna nå full industriell elektrifieringspotential. En av de mest kritiska i detta fall rör osäkerheten om tillgång till fossilfri eller förnybar el till konkurrenskraftiga priser i kombination med långa ledtider för tillståndsprocesser och utbyggnad av behövligt elnät. Andra exempel på hinder för implementering av olika former av industriell elektrifiering är låga TRL-nivåer, höga kostnader och påverkan på befintliga processer och system.  

Elektrolys

Projekt i insatsområdet

Flexibel vätgasproduktion

Det ökande behovet av vätgasproduktion förväntas leda till att elbehovet ökar markant samtidigt som vätgasen ses som en flexibilitetspotential i energisystemet. Projektet Flexibel vätgasproduktion avser undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för en vätgasproducent, till exempel en industri eller annan, att bidra med flexibilitet genom en framtida elektrolysörsanläggning och vad som behövs för att detta ska bli genomförbart. 

Läs mer om projektet här!
Industry 4.0

Projekt i insatsområdet

Möjligheter med digitalisering och digitala tvillingar - demonstrationsstudie på industriella och kommunala vattenreningsverk

Kraven på dagens reningsverk ökar då utgående koncentrationer av både traditionella föroreningsparametrar som kväve kontinuerligt behöver hållas allt lägre samtidigt som miljöpåverkan genom resursförbrukning och växthusgasutsläpp ska minimeras. Projektet ska utforska hur reningsverk kan utvecklas genom digitalisering av processer, parallellt med ökande kapacitetsbehov.

Läs mer här!
bild

Projekt i insatsområdet

Vatten- och energieffektiv processindustri

Det finns i dagsläget inte tillräcklig tillgång till sötvatten i Stenungsund för att tillgodose både kommunens och företagens behov. Projektet avser utreda hur en bättre vattensituation kan skapas för industrierna i Stenungsund, samt hur vattenbesparing kan underlättas även i andra industrier.

Läs mer här!
Vätgas på Västkusten

Projekt i insatsområdet

Vätgas på Västkusten

Projektet syftar till att samla kunskap och kartlägga det framtida behovet av klimatneutral vätgas på västkusten, inom västsvensk industri samt inom kraft- och värmesektorn. 

Läs mer här!

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!