Bild
Klimatledande Processteknik

Insatsområde

Klimatledande Processteknik

I insatsområdet Klimatledande Processteknik fokuseras på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer i industrin genom industriell elektrifiering. 

Varför Klimatledande Processteknik?

För att klara de mål som finns kring minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering behöver arbetet med industriell processteknik intensifieras. Elektrifiering av industriella processer, exempelvis genom ersättning av processer där fossila bränslen idag används, anses vara en viktig möjliggörare för att kraftigt reducera utsläpp. Vätgas är redan idag en mycket viktig insatsråvara i processindustrin, och behovet av vätgas kommer att öka.

Under 2019–2021 har projekt genomförts kring bland annat industriell elektrifiering, vätgasbehov inklusive potentiell infrastruktur, digitalisering, industriell restvärme och finansieringsmöjligheter för klimatomställning. Under 2022–2025 ska detta arbete intensifieras i nedanstående områden.

Vad fokuserar vi på?

Ett antal kritiska utmaningar har adresserats och hinder behöver överbryggas för att kunna nå full industriell elektrifieringspotential. En av de mest kritiska i detta fall rör osäkerheten om tillgång till fossilfri eller förnybar el till konkurrenskraftiga priser i kombination med långa ledtider för tillståndsprocesser och utbyggnad av behövligt elnät. Andra exempel på hinder för implementering av olika former av industriell elektrifiering är låga TRL-nivåer, höga kostnader och påverkan på befintliga processer och system. Inom Klimatledande Processteknik kommer arbete ske för att etablera en kraftsamling runt vätgas och att en samordnad strategi för Västkusten kring vätgas vidareutvecklas. Att fortsätta skapa förutsättningar för förbättrad resurseffektivitet och anpassad produktion som svar på ökad diversifiering och nya kundkrav kommer även framåt vara viktiga delar inom insatsområdet. Insatsområdet arbetar även för att utreda möjligheter för industrin att hantera de framtida volatila elpriserna som prognosticeras att öka på elmarknaden

Urval av projekt inom insatsområdet

Vätgas på västkusten

Resultatet från projektet ”Vätgas på Västkusten” ligger till grund för ett fortsatt arbete med att etablera en kraftsamling kring vätgas i Västsverige. En samordnad strategi för Västsverige kring vätgas vidareutvecklas där även möjligheter till extern finansiering skall utredas. 

Industriell elektrifiering (P2X) 

Nya förutsättningar på elmarknaden, med en stor andel förnybar el och stora prisvariationer för elen, kommer att kräva nya förhållningssätt och ny teknik. Det behövs fortsatt mer kunskap om vad detta betyder för industrins elektrifiering. Dessutom behöver industriernas möjlighet till flexibel användning av el utredas för att undvika peakar med höga elpriser. T.ex. kan elintensiva industriella processer anpassas och utredas för möjlig schemaläggning efter elpriser. Inom vätgasproduktion med vätgaslager finns stora flexibilitetsmöjligheter, men de extra kostnaderna för anläggningen behöver kunna räknas hem. Eftersom elbehovet ser större ut än den tillgängliga kapaciteten för området eftersträvar vi att även flexibilitetsmöjligheter för elintensiva delar inom industrierna ska undersökas.

CCU och resurseffektivitet 

Ett systematiskt angreppssätt kommer tillämpas och verktyg utvecklas för ökad industriell symbios och effektiv återanvändning av industriella strömmar som tex koldioxid (också förkortat CCU). Kunskapen kring effektiv infångning (och lagring) samt användning av koldioxid behöver även förstärkas.  

Digitalisering

För att stärka områdets innovations- och konkurrenskraft kommer Klimatledande Processteknik fortsätta arbeta med hur digitaliseringens möjligheter kan nyttjas på ett effektivt sätt och tillgängliggöra kunskap på området för medlemmarna och regionen. 

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om våra projekt!

Här kan du läsa mer om alla våra projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här