Bild
händer håller stad och träd

Insatsområde

Klimatledande Värdekedjor

Insatsområdet Klimatledande värdekedjor fokuserar på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt till exempel affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel.

Varför Klimatledande Värdekedjor?

Omställningen till en fossiloberoende industriregion kräver i praktiken att konkurrenskraftiga och klimateffektiva produkter och tjänster kan produceras och introduceras på etablerade eller nya marknader. För att åstadkomma detta behöver nya teknologier, kompetenser, tankemönster och nätverk av aktörer sättas samman i fungerande värdekedjor. Inte sällan krävs även externa påverkansfaktorer för att redan etablerade eller nya värdekedjor ska få en önskvärd utveckling. Det kan till exempel handla om styrmedel av olika slag som justerar delar av värdekedjornas eller dess marknaders ekonomiska eller lagmässiga förutsättningar.

Vad fokuserar vi på?

Bland annat arbetar vi med frågeställningar kring hur införandet av så kallade massbalansstandarder kan användas för att belägga och kommunicera innehåll av förnybara, återvunna och fossila råvaror i en produktionskedja. Vidare analyserades kostnadsfördelningar och kostnadsreducerande åtgärder i hela värdekedjor för färg och lim vid introduktion av bioråvara som huvudinsatsråvara. Även policylabb i form av ett forum för klustrets medlemmar att diskutera inspel och avvägningar av olika slag är en viktig del för att öka dialogen med beslutsfattare för att öka möjligheten att utveckla nya produkter på marknaden.

Urval av projekt

Formering av nya värdekedjor

Utifrån olika behovsägares förutsättningar sätts nyckelaktörer samman som kan utgöra en värdekedja för nya produkter eller tjänster. Vidare analyseras även tillgängliga verktyg och metoder värdekedjans funktion och dess möjlighet att ta fram nya produkter och tjänster till en marknad samt vilka hinder som finns i processen.

Utvärdering av nya produkter och tjänster

Inom denna aktivitet skapas förutsättningar för att utvärdera nya produkter i olika testarenor eller hos någon av våra samverkansparter. Detta då nya produkter och tjänster ofta behöver uppfylla en rad kravställningar innan marknadsintroduktion. Exempelvis kan produkter inte bara behöva uppfylla tekniska krav utan också en mångfald andra såsom miljökriterier, och därmed behöva utvärderas med miljöbedömningsmetoder såsom LCA.

Policylabb

Policylabbet syftar till att skapa rätt styrmedelsförutsättningar för en fossiloberoende industriregion i Västsverige. Här identifieras viktiga frågeställningar och hinder kopplat till styrmedel, och bevakning görs av pågående initiativ och relevanta regeringsuppdrag. Arbetet syftar bland annat till att förbättra marknadsvillkor för biobaserade och återvunna produkter och därmed till att underlätta omställning. Arbetet sker i dialog med politiker, myndigheter och experter. Det kan också ta formen av projekt där specifika styrmedelsrelaterade frågor analyseras.

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om våra projekt!

Här kan du läsa mer om alla våra projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här