Bild
Klimatledande Processindustri

Insatsområde

Kompetensförsörjning

I insatsområde Kompetensförsörjning arbetar vi övergripande med kunskapsöverföring och nätverkande för strategiskt viktiga frågor rörande kompetensutveckling och -försörjning i regionen. Här utvecklas arbetet med att öka medvetenheten kring kunskaps- och utbildningsbehov för industrisektorn och vi samarbetar med regionens utbildningscentrum för att matcha kompetensbehov med efterfrågan på arbetsmarknaden

Varför kompetensförsörjning?

En långsiktig kompetensförsörjning är en nyckel för säkrad långsiktig regional tillväxt. Under 2019–2021 har det inom detta område startats strategiska regionala samarbeten och flertalet frågor kring regionens kompetensförsörjning har lyfts. Exempelvis har frågan kring att höja intresset för kemi och kemiteknik i regionen behandlats genom webminararrangemang och projektet Keminspiration som startats upp av Molekylverkstan där gymnasieelever lär högstadieelever om kemi.

Vad fokuserar vi på?

Vidare har kompetenskartläggningar av kemiindustrin genomförts i regionen utanför Klimatledande Processindustris regi som kan ge inspel till ytterligare aktiviteter inom satsningen, exempelvis genom en uppdatering av den kompetenskartläggning som gjordes 2016. Två andra exempel är samarbetet ”Göteborgsregionens Kompetensnav och Teknikcollege – hur kan vi samverka kring kompetensförsörjningsbehoven i branschen?”, samt samarbete med Göteborg Universitets ”Centrum för Global Human Resource Management”.

Ambitionen är att samarbetena och aktiviteterna ovan fördjupas 2022–2025 för att stärka samverkan med regionala och nationella aktörer som har koppling till kompetensförsörjning. Detta i syftet att öka intresset för kemi och kemiteknik samt att verka för att de kompetenser som krävs för omställning etableras i regionen.

Urval av aktiviteter

Ökat intresse för kemi och kemiteknik – Keminspiration

Projektet Keminspiration utvecklas till att gå från ett pilotprojekt till att få en större spridning. Keminspiration görs i samarbete med Stenungsunds kommun, Lysekils kommun och eventuellt andra kommuner och med stöd av kemiföretagen i regionen.

Kompetens för omställning

Implementering av nya råvaror, teknologier, produkter och tjänster och styrmedel med mera som krävs för omställning mot fossiloberoende ställer nya krav på kompetent personal inom många regionala sektorer. Att sådan kompetens utvecklas regionalt, attraheras från utlandet, och behålls inom regionen är därmed viktigt. Vi arbetar för att öka samverkan mellan till exempel regionens utbildare och arbetsgivare för öka att samförståelsen runt vilka utbildningsmöjligheter som finns och hur dessa kan matchas mot behov inom industri och andra organisationer som arbetar med regionens omställningsfrågor i praktiken.  

Klustermotor

Inom klustermotorn ryms centrala koordinerade aktiviteter hos initiativet. Här finns verktyg som kan stärka genomförandet av projekt och aktiviteter inom insatsområdena samt ytterligare aktiviteter som krävs för att uppnå satsningens vision i sin helhet. I en komplex innovationsmiljö med långsiktiga målsättningar krävs ett antal olika verktyg för att hitta nyckeln till framgång vilket gör klustermotorn avgörande.

SMF-utveckling

Klustret har under de senaste åren vuxit med ett antal nya och spännande SMF:s. Bredden inom klustrets medlemsföretag har bidragit till en utveckling där vi arbetar tätare med Johanneberg Science Parks SMF-grupp via ett specifikt erbjudande som blir aktuellt när ett SMF kommer in som medlem i klustret. SMF-gruppen har möjlighet att utveckla företagsspecifikt stöd som erbjuds på ett startmöte, där specifika interna behov identifieras och en plan tas fram för hur dessa behov kan tillgodoses via klustrets nätverk och aktiviteter inom Klimatledande Processindustri.

 

Evenemang

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om våra projekt!

Här kan du läsa mer om alla våra projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här