Bild
Ikon Nya produkter och Tjänster

Insatsområde

Nya produkter & tjänster

Insatsområde Nya produkter & tjänster fokuserar på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt till exempel affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel.

Varför Nya produkter & tjänster

Omställningen till en fossiloberoende industriregion kräver att konkurrenskraftiga och klimateffektiva produkter och tjänster kan produceras och introduceras på etablerade eller nya marknader. För att åstadkomma detta behöver nya teknologier, kompetenser, tankemönster och nätverk av aktörer sättas samman i fungerande värdekedjor. Inte sällan krävs även externa påverkansfaktorer för att redan etablerade eller nya värdekedjor ska få en önskvärd utveckling. Det kan till exempel handla om styrmedel av olika slag som justerar delar av värdekedjornas eller dess marknaders ekonomiska eller lagmässiga förutsättningar.

Vad fokuserar vi på?

Bland annat arbetar vi med frågeställningar kring hur införandet av så kallade massbalansstandarder kan användas för att belägga och kommunicera innehåll av förnybara, återvunna och fossila råvaror i en produktionskedja. Även policylabb i form av ett forum för Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemmar att diskutera policyinriktade frågor och avvägningar av olika slag är en viktig del för att öka dialogen med beslutsfattare för att öka möjligheten att utveckla nya produkter på marknaden.

Våra mål till 2025

  • Minst tre aktiviteter genomförda där behovsägare matchas med andra aktörer för att identifiera och analysera potential till nya eller förändrade värdekedjor, t.ex. identifiering av möjliga materialskiften från fossilt till förnybart eller återvunnet i slutprodukter.

  • Minst ett projekt genomfört som identifierar möjligheter/hinder för produkter att säljas på marknad, exempelvis gällande certifiering, kravställning och/eller offentlig upphandling.

  • Kartläggning av relevanta testbäddars funktion, kapacitet och resurser har genomförts.

  • Årlig handlingsplan har tagits fram där relevanta policyfrågor identifierats, och aktiviteter specificerats såsom dialogmöten med politiker och myndigheter eller förberedelse av material till aktuella statliga utredningar.

 

Har du en projektidé som berör Nya produkter & tjänster? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!