Bild
Ikon Returraffinaderi

Insatsområde

Returraffinaderi

Insatsområde Returraffinaderi syftar till att skapa cirkulära flöden och sluta loopen, det cirkulära kretsloppet, för plast. Fokus ligger både på att utveckla mekanisk och kemisk återvinning av plastavfall. 

Varför Returraffinaderi?

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad grad av cirkularitet av all sorts material. I dag materialåtervinns endast 16% av plastavfallet i Sverige. Gemensamt för all plaståtervinning är att det kommer behövas logistiklösningar och förbehandling såsom sortering, tvättning och storleksminskning, innan själva återvinningssteget. Insatsområdet tar fasta på sådana utmaningar för att öka regionens materialåtervinning, i synnerhet av plastrika materialströmmar.

Vad fokuserar vi på?

Under 2022-2025 kommer fokus att ligga på teknologier för kemisk återvinning såsom pyrolys, förgasning och depolymerisering. Högst prioritet har plastrika avfallsfraktioner, framförallt de som idag är svåra att återvinna på annat sätt. Kring dessa teknologier pågår nu projekt som drivs av bland annat aktörer inom regionens kemiindustri som insatsområdet kan stödja och förstärka.

Inom området mekanisk materialåtervinning kommer vi fokusera på att samverka med existerande regionala testbäddar och hubbar hos exempelvis RISE för att till exempel testa hur nya återvunna material kan matchas mot industrins kvalitetskrav. Inom logistikområdet kommer fortsatt arbete ske runt insamling, sortering, tvättning, och storleksminskning för att öka tillgången på plastavfall och för att förbereda efterföljande behandling. Textilåtervinning kommer även behandlas på regional nivå genom samverkan med Västra Götalandsregionen, som har en politisk ambition att göra omfattande satsningar på en cirkulär textilbransch genom initiering av ansatsen ”Västsverige – Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär textil design och mode”. 

Våra mål till 2025

  • Identifiering och utvärdering av minst två materialströmmar med tillhörande processvägar som mekaniskt eller kemiskt kan återvinnas till nya produkter.

  • Förutsättningar utredda för kommersialisering av projektresultat från etapp 1 för minst en materialström och processväg.

  • Återvunnen plastråvara testad i 2 nya produkter.

  • Minst en materialström utvärderad med avseende på logistisk hantering.

 

Har du en projektidé som berör Returraffinaderi? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!