Bild
plastavfall

Insatsområde

Returraffinaderi

Insatsområde Returraffinaderi syftar till att skapa cirkulära flöden och sluta loopen, det cirkulära kretsloppet, för plast. Fokus ligger både på att utveckla mekanisk och kemisk återvinning av plastavfall. 

Varför Returraffinaderi?

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad grad av cirkularitet av all sorts material. I dag materialåtervinns endast 16% av plastavfallet i Sverige. Gemensamt för all plaståtervinning är att det kommer behövas logistiklösningar och förbehandling såsom sortering, tvättning och storleksminskning, innan själva återvinningssteget. Insatsområdet tar fasta på sådana utmaningar för att öka regionens materialåtervinning, i synnerhet av plastrika materialströmmar.

Vad fokuserar vi på?

Under 2022-2025 kommer fokus att ligga på teknologier för kemisk återvinning såsom pyrolys, förgasning och depolymerisering. Högst prioritet har plastrika avfallsfraktioner, framförallt de som idag är svåra att återvinna på annat sätt. Kring dessa teknologier pågår nu projekt som drivs av bland annat aktörer inom regionens kemiindustri som insatsområdet kan stödja och förstärka.

Inom området mekanisk materialåtervinning kommer vi fokusera på att samverka med existerande regionala testbäddar och hubbar hos exempelvis RISE för att till exempel testa hur nya återvunna material kan matchas mot industrins kvalitetskrav. Inom logistikområdet kommer fortsatt arbete ske runt insamling, sortering, tvättning, och storleksminskning för att öka tillgången på plastavfall och för att förbereda efterföljande behandling. Textilåtervinning kommer även behandlas på regional nivå genom samverkan med Västra Götalandsregionen, som har en politisk ambition att göra omfattande satsningar på en cirkulär textilbransch genom initiering av ansatsen ”Västsverige – Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär textil design och mode”. 

himmel

Projekt i insatsområdet

Förgasning av cirkulära råvaror i kemiindustrin – Verifierande experiment i pilotskala

Projektet bidrar till kemiindustrins omställning genom att utföra förgasningsexperiment i pilotskala för återvunna råvaror som är av intresse för Perstorps anläggning i Stenungsund. 

Läs mer här!
Pappersförpackningar

Projekt i insatsområdet

Återvinning av rejektströmmar kartongåtervinning via termisk omvandling

Hur avfallsströmmar från dagens förpackningsåtervinning skulle kunna användas som råvara för ett plastreturraffinaderi och ny materialproduktion ska testas i Chalmers krackeranläggning.

Läs mer här!
Sortering av plast

Projekt i insatsområdet

Mekanisk återvinning av plast - steg 1 och 2

Genom att utveckla nya materialkvaliteter av återvunnen plast som uppfyller marknadens krav bidrar de här projekten till att öka användningen av mekaniskt återvunnen plast i verkliga produkter och att öka användningen av materialåtervunnen plast. 

Läs mer här!
Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Projekt i insatsområdet

Smarta loopar av plast

I projektet Smarta loopar av plast kommer insamlingar av relativt små men rena och väl definierade plastflöden göras. Dessa flöden har en identifierad mottagare som vill tillverka en produkt av den återvunna plasten. Det övergripande syftet med projektet är att få in bättre sorterad krymp- och sträckfilm med hög renhet som kan användas för att göra nya högkvalitativa plastprodukter.

Läs mer här!

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om Klimatledande Processindustris samtliga projekt!

Här kan du läsa mer om alla pågående och genomförda projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här!