Bild
plastavfall

Insatsområde

Returraffinaderi

Insatsområdet Returraffinaderi syftar till att skapa cirkulära flöden och sluta loopen för plast. Fokus ligger både på mekanisk och kemisk återvinning av plastavfall. Vad gäller kemisk återvinning handlar det om produktion av kemiska byggstenar för vidareförädling till kemikalier, produkter och drivmedel. Den här typen av återvinningslösningar ställer höga krav på råvaruförsörjning, insamlings- och logistiklösningar.

Varför Returraffinaderi?

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad grad av cirkularitet av material. I dag materialåtervinns endast 16 % av plastavfallet i Sverige. Gemensamt för all plaståtervinning är att det kommer behövas logistiklösningar och förbehandling såsom sortering, tvättning och storleksminskning, innan själva återvinningssteget. Insatsområdet tar fasta på sådana utmaningar för att öka regionens materialåtervinning, i synnerhet av plastrika materialströmmar.

Vad fokuserar vi på?

Under 2019–2021 genomfördes aktiviteter inom insatsområdet som var kopplade till både kemisk och mekanisk återvinning, samt logistik. Under samma period arbetade vi även framgångsrikt med att få till stånd statliga utredningar om förutsättningarna för kemisk återvinning i Sverige. Vidare följdes arbete som sker på EU-nivå genom bland annat besök på arbetsgruppsträffar, deltagande i ett Horizon 2020-projekt samt representation i Europeiska branschorganisationen för kemiföretag ,CEFIC:s Issue Team för kemisk återvinning av plastavfall.

Under 2022-2025 kommer fokus att ligga på teknologier för kemisk återvinning såsom pyrolys, förgasning och depolymerisering. Högst prioritet har plastrika avfallsfraktioner, framförallt de som idag är svåra att återvinna på annat sätt. Kring dessa teknologier pågår nu projekt som drivs av bland annat aktörer inom regionens kemiindustri som insatsområdet kan stödja och förstärka.

Inom området mekanisk materialåtervinning kommer vi fokusera på att samverka med existerande regionala testbäddar och hubbar hos exempelvis RISE för att till exempel testa hur nya återvunna material kan matchas mot industrins kvalitetskrav. Inom logistikområdet kommer fortsatt arbete ske runt insamling, sortering, tvättning, och storleksminskning för att öka tillgången på plastavfall och för att förbereda efterföljande behandling. Textilåtervinning kommer även behandlas på regional nivå genom samverkan med Västra Götalandsregionen, som har en politisk ambition att göra omfattande satsningar på en cirkulär textilbransch genom initiering av ansatsen ”Västsverige – Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär textil design och mode”. 

Urval av projekt

Under perioden 2019-2021 har 11 projekt drivits under insatsområde Returraffinaderi som handlat om råvaruförsörjning och olika återvinningstekniker för mekanisk och kemisk återvinning. Flera av projekten har resulterat i större projekt som gått vidare mot förverkligande.

Mekanisk återvinning – sortering och tvätt

Två projekt har drivits med syfte att ta fram nya materialkvaliteter av återvunnen plast som uppfyller kvalitetskrav som ställs på verkliga produkter. De plastavfallsfraktioner som utvärderats går idag till energiåtervinning och inte till materialåtervinning. Projekten har utrett vad som krävs för att dessa fraktioner istället ska kunna mekaniskt materialåtervinns. De olika fraktionerna är kondensvattentråg som tas ut när man återvinner kylskåp, plastavfall från bilar (ELV: End of Life Vehicles) samt plastavfall från elektronikskrot, som till exempel uttjänta datorer. Projekten har bland annat bidragit till utvecklad reningsteknik och kravspecifikationer mot specifika plastanvändningar hos Husqvarna, IAC och hos Safe at Sea.

Återvinning av PET och polyester  

Plastavfall i form av PET och polyester från exempelvis mattråg och textilier går idag till energiåtervinning i stället för att materialåtervinnas. Lyckade resultat från innovationsprojekt har visat att det är möjligt att materialåtervinna dessa strömmar. det här projektet har definierat viktiga steg för att förbereda för cirkulär materialåtervinning av nämnda strömmar genom att undersöka leverantörer, förbehandling, logistik och benchmarking av tillgängliga processalternativ. Fokus har sedan legat på en depolymerisering av materialet. En fortsättning av detta projekt planeras av parterna via till exempel Industriklivet.

Förgasning av textilavfall 

Återvinning av uttjänta kläder har stor potential att öka i Sverige, särskilt textilier som inte kan gå till bomullsåtervinning. I det här projektet har förbehandlingssteg såsom insamling, utsortering av syntetiska textilier och storleksfraktionering studerats. Tester på kemisk återvinning av materialet har gjorts på Chalmersförgasaren i stor skala (100-150 kg/timme). Produkterna har analyserats med särskilt fokus på vad som skulle kunna användas av kemiindustrin för att göra nya textilmaterial och/eller andra kemiprodukter. I projektet har många parter från olika delar av värdekedjan deltagit.

Urval av fokusområden för perioden 2022-2025

Logistiklösningar

Det finns stora behov av att få till effektiv logistik för plastavfall, såsom sortering, tvättning och storleksminskning (till exempel genom krossning eller pelletering). Inom detta område har redan praktiskt arbete utförts på till exempel textilavfall som kan byggas vidare på. Projekt inom området innefattar fortsatta praktiska försök på plast- och textilavfall.

Inom området kan man även kunna skapa en testbädd för förbehandling och tvättning av plast som kan komplettera en existerande testbädd för plaståtervinning. Idag finns en kunskapslucka kring vilken förbehandling/tvättning som krävs för att höja kvalitén på återvunnen plast samt brist på tillgänglig utrustning i Sverige

Kemisk återvinning

Projekt kommer drivas för fortsatt utveckling mot förverkligande av olika teknologier för kemisk återvinning av plast och textil. Specifikt fokus kommer ligga på material som idag är svåra att återvinna.

Mekanisk återvinning

Syftet med området mekanisk återvinning är att bidra till att mer plastavfall mekaniskt ska återvinnas till högvärdiga produkter. Fokus kommer ligga på olika plastavfallsströmmar och återvinningstekniker. Ett möjligt arbetssätt är så kallade smarta loopar där insamling av enskilda och rena plastavfallströmmar sker vid källan för att säkerställa återvunnet material av hög kvalitet. Avfallsströmmar såsom krymp- och sträckfilm från byggarbetsplatser, och ytterligare från till exempel sjukvård kan vara aktuella. Projekt inom detta område innebär att ta en eller två av dessa strömmar tas vidare i praktiska försök som i nästa steg kan implementeras i större skala.

Nyfiken på att läsa mer?

Läs mer om våra projekt!

Här kan du läsa mer om alla våra projekt inom Klimatledande Processindustri!

Klicka här