Elbaserad processuppvärmning som ersätter naturgas kan minska energirelaterade utsläpp för bioetenproduktion

Projektet Grönare bioeten via elektrifiering är snart genomfört. Stefan Heyne, på Chalmers Industriteknik och projektledare i projektet berättar mer om vad projektgruppen kommit fram till och vad nästa steg är.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 10 maj 2022
Bild
elledningar
Fotograf:

I projektet Grönare bioeten via elektrifiering utvärderas om de kommersiellt tillgängliga processalternativen för produktion av eten från bioetanol kan anpassas till en högre grad av elektrifiering. Detta är en viktig del för att ytterligare minska klimatpåverkan av bioetentillverkningen och därmed framtidssäkra processen.

Vad har projektet kommit fram till?

- Vi fick bekräftat av teknikleverantörerna att det finns kommersiellt tillgängliga lösningar för att ersätta naturgasbaserad värme- och ångproduktion med elbaserade alternativ. Detta leder till stora minskningar av de energirelaterade utsläppen för bioetenproduktion. Elektrifiering av utilitysystemen resulterar i ökade investeringskostnader för själva anläggningen jämfört med en standardanläggning men det finns potential för kostnadsbesparingar på infrastrukturen runt omkring anläggningen (så kallad outside battery limit – OSBL) såsom naturgasledningar, ångpanna med mera. Med dagens prisniåver på el och naturgas är driftkostnader för det elektrifierade processalternativet högre, men den prisbilden kan förändras framöver där fossila energibärare som naturgas kommer att belastas med allt högre CO2 avgifter, berättar Stefan Heyne.

Fick ni fram några oväntade resultat?

- Vi blev lite förvånade inom projektgruppen att teknikleverantörerna inte var bättre förberedda på den typen av frågeställningar. Globalt sett lever man nog kvar ganska mycket i standardiserade fossilbaserade lösningar och ingen av de två licensgivarna för bioetenprocessen hade en lösning för elektrifiering att presentera på rak arm. Det blev tydligt att processindustrin har en lång väg kvar till fossilfrihet, fortsätter han.

Vad är nästa steg?

- Projektet kommer att bli underlag till en planerad "engineering study" (FEED studie) för projektering av en bioetenanläggning i Stenungsund i regi av Adesso BioProducts. Det hade också varit intressant att kartlägga lite mer i detalj vilka olika typer av kommersiellt tillgängliga lösningar för elektrifiering av processindustrin som finns och hur de står sig ur kostnadsperspektiv. Hur stor är merkostnaden för till exempel en elektrifierad processugnslösning i förhållande till en standardugn som eldas med naturgas?, avslutar Stefan.

Här kan du läsa mer om projektet Grönare bioeten via elektrifiering!

Kontaktperson