Förstudie kan möjliggöra en bioeten-anläggning på västkusten

Ett projekt inom Klimatledande Processindustri har lagt grunden för fortsatt arbete för en etablering av en bioetenanläggning i Stenungsund. Konceptet bygger på att konvertera biobaserad etanol till eten, en viktig plattformkemikalie inom kemiindustrin. En sådan anläggning – med produktion på 50 000 ton bioeten per år – skulle ersätta cirka 7% av den fossila etenanvändningen inom Kemiklustret i Stenungsund.

Av tovearnsvik Publiceringsdatum: 11 juni 2021
Bild
Raffinaderi
Fotograf:

I studien genomfördes dels en teknikscreening där teknikleverantörer kontaktades och en råvaruscreening av potentiella råvarukvalitéer på den europeiska bioetanolmarknaden. Detta resulterade i en utvärdering av två processkoncept vid en tänkt etablering i just Stenungsund, på västkusten.

Bränsleetanol, som utgör den största andelen av den europeiska råvarumarknaden för bioetanol, är den lämpligaste råvaran för en framtida bioetenanläggning. För att inte vara låst till ett fåtal bioetanolleverantörer är det en fördel om anläggningen kan tillåta högre halter av föroreningar i råvaran, såsom metanol, högre alkoholer, svavel och kväve. Dessutom sjunker råvarupriset om man kan ta emot ett bredare spektrum av bränsleetanolkvalitéer.

- Ett av processalternativen visade tydliga fördelar med hänsyn till just råvaruflexibilitet, något som väger ganska tungt. Å andra sidan visade den processen upp högre kostnader på utility-sidan (avseende till exempel el, ånga, kylvatten, avloppsvattenrening, osv) med den antagna kostnadsbilden för en lokalisering till Stenungsund. Vi vill nu utvärdera alternativen kring hur vi går vidare mer utförligt. En viktig aspekt i det fortsatta arbetet som påverkar utvecklingen är möjligheterna till elektrifiering av processerna för att minska användning av fossil energi, säger Stefan Heyne, projektledare i projektet, från Chalmers Industriteknik.

De utvärderade processkoncepten för dehydrering av biobaserad etanol för produktion av bioeten bygger på etablerade petrokemiska processer som utvecklats enligt industrins traditionella tankesätt. I samarbete med teknikleverantörer vill projektdeltagarna gärna utvärdera möjligheter att ersätta fossilbaserad energi till processerna (naturgas/bränngas) med el för en mer framtidsinriktad processdesign. Målet är att kunna välja en teknikleverantör för en pre-FEED-studie som kan bli underlag för ett investeringsbeslut. I nuläget finns det en viss osäkerhet med avseende på framtida styrmedel kring nyetablering för biobaserade processer på grund av EU:s taxonomi som eventuell kan påverka satsningen, men projektgruppen tror att gröna kemikalier från etanol är ett hållbart alternativ även ur ett längre tidsperspektiv.

Kort fakta:

Projekttid: jan 2020 – april 2021.
Projektpartners: Chalmers Industriteknik, RI.SE Processum , Adesso Bioproducts och Inovyn.

Kontaktperson