Pågående projekt

Här kan du ta del av pågående projekt som drivs inom Klimatledande Processindustri.

Alla pågående projekt

Elektrolys

Processteknik

Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier

Projektet syftar till att identifiera möjliga tekniker för en långsiktig övergång till hållbar produktion av kemikalier från koldioxid genom elektrolys. Projektet är inriktat mot direktreduktion av CO2 via elektrolys (CO2R), dvs i tillämpningar där elektrolys används för syntes av olika kemikalier direkt från CO2 och vatten, istället för att producera vätgas via elektrolys i kombination med efterföljande termokatalytisk syntes.

Läs mer
EU

Förnybart

European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet

Genom projektet ”European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet” kopplar Klimatledande Processindustri och Västsvenska Kemi- och Materialklustret upp sig mot det omfattande europeiska nätverket A.SPIRE och dess program Processes4Planet. Ambitionen är att stärka kunskapsöverföringen mellan nätverken och utveckla möjligheten för medlemmar inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret att stärka sina internationella kontakter och att söka europeisk finansiering.

Läs mer
Hand med plasthandske håller i soppåse

Returraffinaderi

Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse för vilken klimatpåverkan ingående avfallsfraktioner i hushållens restavfall har. Detta genom att analysera avfallsfraktioner innehållande plast, exempelvis textilier, blöjor och sanitetsprodukter, med avseende på bland annat andelen fossilt respektive biogent kol, polymertyp samt innehåll av farliga och oönskat material.

Läs mer
CO2 format av moln mot blå himmel

Processteknik

Katalytisk hydrering av CO2 för kolväte-produktion via metanol

Detta projekt fokuserar på Carbon Capture and Utilisation (CCU). Syftet med projektet är att experimentellt undersöka CO2 hydrering för att producera kolväten som kan användas i kemisk industri. Detta görs via metanolproduktion, som en intermediär. 

Vi undersöker specifikt nya katalysatorer för delen metanol till kolväten med målet att öka selektiviteten till önskade kolväten och minska katalysatordeaktiveringen under förhållande som är gynnsamma för metanolsyntes. 

Läs mer
Plastskräp i papperskorg

Insatsområde Returraffinaderi

Komplexa polymerrika materialströmmar och deras roll i en cirkulär materialförsörjning

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inget tydligt återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen i produktion av produkterna som avfallet består av är av hög kvalitet och det kemiska värdet av de olika beståndsdelarna är höga. Exempel på sådana strömmar är engångsprodukter från sjukvården, blöjor, kompositer av polymerer och cellulosafiber eller polymerblandningar, och ofta hamnar dessa produkter förorenade i en blandning i sopförbränning. Målet med projektet är att bygga upp en generisk kunskapsbas för termokemisk återvinning av komplexa polymerrika avfallsströmmar baserat på tidigare studerade avfallsströmmar. 

Läs mer
Vätgas

Insatsområde Processteknik

Regional samverkan kring vätgas

För Västra Götalandsregionen utgör tillgång till fossilfri vätgas en viktig pusselbit i omställningen. Detta eftersom stora mängder fossil vätgas framställs och används inom regionens petrokemiska industrier idag och att vätgasbehovet kommer öka ytterligare i och med övergången till förnybara råvaror. Vidare ingår vätgas som en byggsten vid framställning av så kallade elektrobränslen.

Syftet med projektet är att skapa samverkan kring vätgasrelaterade frågor baserat på identifierade behov hos nyckelaktörer i regionen. Genom att intervjua aktuella företag erhålls en bild av behov, förutsättningar och intresse för samverkan kring vätgas i regionen. 

Läs mer
Avfall från sjukvård

Insatsområde Returraffinaderi

Utvärdering av termokemisk återvinning av engångsprodukter från sjukvården och utsorterade plastrika materialströmmar från hushållsavfall

Projektet avser att undersöka kemisk återvinning av komplexa polymerrika material och deras roll i en cirkulär materialförsörjning. Angreppssätt är att karakterisera produkter från kemisk återvinning av komplexa polymerrika avfallsströmmar genom att sluta massbalansen för produkterna som bildas. Därefter utvärderas alternativen efter kolåtervinningsgrad och energibehov där resultat från undersökningen kan fungerar som underlag för strategiska vägval mot en cirkulär råmaterialförsörjning.

Läs mer

Bli medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret!

Vill du och ditt företag vara en del av Klimatledande Processindustri och bidra till en fossiloberoende region till 2030?

Läs mer här och bli medlem!